Súčasnosť

Obec Ruská Bystrá je súčasťou združenia obcí mikroregiónu BOROLO. V združení sa nachádza 11 obcí. Katastrálne územie obce Ruská Bystrá je situované v najvýchodnejšej častí Zemplínskeho regiónu, Košického kraja, v severnej časti okresu Sobrance. Obec je významná „Dreveným kostolom gréckokatolíckej cirkvi -kostol Sv. Mikuláša (č. ÚZPF 86/0). Pochádza z roku 1720 -1730. Trojpriestorová drevená budova má šindľovú strechu. Kostol má dve veže. Jedna z nich je situovaná na západ, druhá omnoho menšia na východ. Bohato zdobený barokový ikonostas a oltár pochádzajú z prvej polovice 18. storočia. Z dôvodu nedostatku miesta sú krajné ikony umiestnené na stenách. Cárska brána (v strede ikonostasu) je zo 17. storočia. Sú na nej ikony štyroch evanjelistov a ikona Zvestovania.
V    roku 2008 bol zapisanv drevený kostol v Ruskej Bystrej do zoznamu UNESCO.
Obec Ruská Bystrá je touto zaujímavosťou veľmi vyhľadávanou turistickou lokalitou. Aby sa obec mohla adekvátne prezentovať a aby mohla nielen obyvateľom obce, ale aj návštevníkom ponúknuť vhodné oddychové priestory, pristúpila k obstaraniu štúdie revitalizácie centrálnej časti obce.
V    štúdii je navrhovaná úprava areálu v tzv. „školskej záhrade“. Areál navrhovaný v náväznosti na obnovený kultúrny dom, pre kultúrno-spoločenské, športové a oddychové aktivity. Realizáciou revitalizácie sa dosiahne zhodnotenie nevyužitých priestorov v kľúčových častiach obce, určenie optimálnej organizácie územia obce zameranej na dosiahnutie súladu jej funkcií, zlepšenie vedomia obyvateľov v otázkach ochrany a tvorby ŽP obce a zapojenie obyvateľov do plánovania úpravy verejných priestranstiev. Realizáciou budúcich projektov podľa urbanistickej štúdie úpravy verejných priestranstiev obce sa zvýši kvalita života obyvateľov, zachová sa pôvodný ráz vidieckeho prostredia a podporí sa turistický potenciál obce.
Realizácia požiadavky bude zahŕňať nasledovné kroky a aktivity: revitalizácia parkovej výsadby – odstránením nevhodných drevín, výstavba pódia ako súčasť navrhovaného amfiteátra (z lomového kameňa a z drevenej konštrukcie), inštalácia oddychových lavičiek z lomového kameňa a dubového masívu, vytvorenie plochy pre hry detí zhotovením hojdačiek a preliezačiek z ihličnatej guľatiny, výstavba viacúčelového ihriska.

Obec Ruská Bystrá leží v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu, v nadmorskej výške okolo 450 m. Kat. územie sa nachádza v území s vysokým stupňom ochrany prostredia (CHVÚ Vihorlatské vrchy, CHKO Vihorlat, ÚEV Morské oko a Drevený kostolík /UNESO/). Obec je napojená aj na sieť turisticky značkovaných chodníkov – chodník č. 5781 zelená značka, vedie z Remetských Hámrov – vstupnej brány do CHKO Vihorlat – priamo k drevenému kostolíku, čím sa vytvorili nové možnosti návštevy obce aj pre vyznávačov pešej turistiky. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika na Slovensku sa stávajú relatívne novou formou cestovného ruchu hlavne v horských a podhorských oblastiach. V súčasnosti v obci žije 124 obyvateľov. Aj napriek malému
počtu obyvateľov vzrastá turistický význam obce a sú tu predpoklady aj pre rozvoj vidieckej turistiky. Pozitívne faktory a predpoklady ďalšieho rozvoja turizmu v obci je pripraviť plochy pre stretávanie sa obyvateľov obce, chalupárov a turistov (návštevníci lokality UNESCO).